รวมบทความวิจัย โครงการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอบทความวิจัย : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
 “การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา :ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ”
 “Moving Ahead for Educational Quality : A new challenge of  Management  Innovation”
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช