ผู้บริหารและบุคลากร

 ◊◊ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ◊◊ 


           

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ์  ชาตะกาญจน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยารัตน์  คงนาลึก

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ดร.อรรครา  ธรรมาธิกุล

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

ดร.อรพินท์  บุญสิน

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

   

ดร.รัฐพร  กลิ่นมาลี

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  

นางสาวพิชญา  ขันธาโรจน์

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้าสำนักงาน

 

 

นางอาภรณ์  หัตถประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสุจิตราพร  ประสาน

นักวิชาการศึกษา

 

 

นายชาญวิทย์  ชัยทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวสร้อยสุวรรณ  กำมะหยี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวยุวรัตน์  ทองประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวผกากาญจน์  บุญขวัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศวีระ  วิเศษโชค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา