Proceeding ราชภัฏวิชาการ 2562

Proceeding การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน ราชภัฏวิชาการ 2562

“นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม”

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Proceeding (download)