Proceedings ราชภัฏวิชาการ 2561 ครั้งที่ 1

Proceeding การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1

ราชภัฏวิชาการ 2561

“นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม”

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Proceeding (download)