วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีส่วนร่วม ด้วยหลักสร้างสรรค์และสุจริตใจ