รายงาน งานวิจัยแบ่งตามคณะ

คณะ
จำนวนงานวิจัย
งานวิจัยทั้งหมด 2103  ดู
คณะครุศาสตร์ 245  ดู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 234  ดู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 384  ดู
คณะวิทยาการจัดการ 323  ดู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 858  ดู