ข้อมูลประวัติส่วนตัวประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

Name-Surname : Miss Jureerat sanorkan

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 15-12-2536