ประเภทผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมประเภทผู้เข้ารับการอบรม

ประเภทผู้เข้ารับการอบรม มี 2 ประเภท คือ

          1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

          2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552


นางสาวลัดดา  บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 217 ครั้ง