การยืมพัสดุ

การยืมพัสดุการยืมพัสดุ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้จะพูดเกี่ยวกับระเบียบการยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงานเดียวกัน มีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติดังนี้ค่ะ
แหล่งที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


นิภาพร ทองคำชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 229 ครั้ง