เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน : คำสั่ง Select

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน : คำสั่ง Selectเรียนรู้คำสั่ง-Sql-ไปด้วยกัน---คำสั่ง-Select

เรียนรู้คำสั่ง Sql ไปด้วยกัน

คำสั่ง Select
    รูปแบบ (Syntax) SQL Select statement จำเป็นต้องใช้ข้อมูล column name และ table name ในการระบุชุดของข้อมูลที่จะแสดงเช่น
       * แบบที่ 1 การ select แบบระบุคอลัมน์
          SELECT column1, column2, columnN 
          FROM table_name;

        Select คอลัมน์ที่ 1,คอลัมน์ที่ 2 ,และคอมลัมน์ต่อ ๆ ไป อย่าลืมคั่นคอลัมน์ด้วย , เพื่อแบ่งแต่ละคอลัมน์
        From ชื่อตาราง

             ตัวอย่างตาราง vw_person_detail


            ตัวอย่างคำสั่ง
            select person_name,line_name_full
            From vw_person_detail

            ผลลัพธ์


        *แบบที่ 2 การ select แบบไม่ระบุคอลัมน์แต่เลือกมาทั้งหมด ทุกคอลัมน์ในตาราง ใชั * แทนชื่อ คอลัมน์ทั้งหมด

               SELECT *
                FROM table_name
                
               ตัวอย่างคำสั่ง
                Select * from vw_person_detail


               ผลลัพธ์By : วิจิตรา พรหมจรรย์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : สารสนเทศ / การสืบค้นข้อมูล

ผู้เข้าชม 174 ครั้ง