แบบสำรวจความต้องการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา
ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน

เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอนุญาตและผ่อนคลายการใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประกอบการให้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจความต้องการของนักศึกษาอีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้หากการสำรวจพบว่านักศึกษาไม่มีความต้องการใช้งานแพคเกจอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณสื่อการเรียนการสอนให้คณะหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป


รหัสนักศึกษา
ต้องการใช้งาน ไม่ต้องการใช้งาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-9833 หมายเลขโทรสาร 0-7580-9832