คุณภาพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เลือกระดับการแสดงผล 
Notice: Undefined variable: search in /var/www/html/home/e-hrms/sar/report_tech_edu.php on line 53
 
คุณภาพคณาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งทางวิชาการ/วุฒิการศึกษา

ปีพุทธศักราช 2567

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม(คน)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  0  39  52.5  91.5
 รองศาสตราจารย์  0  1  6  7
 อาจารย์  1  65  58  124
 รวมจำนวน(คน)  
Warning: oci_execute(): ORA-00904: "DE"."LINE_CODE": invalid identifier in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 18
oci_execute failed: select sum(c.count_point ) sum1 from vw_person_detail d,vw_person_education e,bs_person_type t, vw_person_working_count c where d.person_id=c.person_id and e.education_position='YN' and d.person_id=e.person_id(+) and e.degree_type_code='4' and (d.line_code='10000' or d.line_code='02106' or d.line_code='02107' or d.line_code='10007' or d.line_code='10003' or d.line_code='99113' or de.line_code='10003') and d.person_type_code=t.person_type_code and t.moa_sub_code='1'

Warning: oci_fetch_row(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 43
 
Warning: oci_execute(): ORA-00904: "DE"."LINE_CODE": invalid identifier in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 18
oci_execute failed: select sum(c.count_point ) sum2 from vw_person_detail d,vw_person_education e ,bs_person_type t, vw_person_working_count c where d.person_id=c.person_id and e.education_position='YN' and d.person_id=e.person_id(+) and e.degree_type_code='6' and (d.line_code='10000' or d.line_code='02106' or d.line_code='02107' or d.line_code='10007' or d.line_code='10003' or d.line_code='99113' or de.line_code='10003' ) and d.person_type_code=t.person_type_code and t.moa_sub_code='1'

Warning: oci_fetch_row(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 43
 
Warning: oci_execute(): ORA-00904: "DE"."LINE_CODE": invalid identifier in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 18
oci_execute failed: select sum(c.count_point ) sum3 from vw_person_detail d,vw_person_education e,bs_person_type t, vw_person_working_count c where d.person_id=c.person_id and e.education_position='YN' and d.person_id=e.person_id(+) and e.degree_type_code='7' and (d.line_code='10000' or d.line_code='02106' or d.line_code='02107' or d.line_code='10007' or d.line_code='10003' or d.line_code='99113' or de.line_code='10003') and d.person_type_code=t.person_type_code and t.moa_sub_code='1'

Warning: oci_fetch_row(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 43
 
Warning: oci_execute(): ORA-00904: "DE"."LINE_CODE": invalid identifier in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 18
oci_execute failed: select sum(c.count_point ) sum4 from vw_person_detail d,vw_person_education e ,bs_person_type t, vw_person_working_count c where d.person_id=c.person_id and e.education_position='YN' and d.person_id=e.person_id(+) and (d.line_code='10000' or d.line_code='02106' or d.line_code='02107' or d.line_code='10007' or d.line_code='10003' or d.line_code='99113' or de.line_code='10003') and d.person_type_code=t.person_type_code and t.moa_sub_code='1'

Warning: oci_fetch_row(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in /var/www/html/home/lib/myoci.php on line 43
 

แสดงผล ณ วันที่ 16/06/2024