ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จำนวนบุคลากรแต่ละคณะ

ที่

คณะ

ข้าราชการประจำ
(คน)

พนักงานมหาวิทยาลัย
(คน)

อาจารย์สัญญาจ้าง
(คน)

อาจารย์ 60 ปีขึ้นไป(คน)

จำนวนทั้งหมด
(คน)

จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง (คน)

จำนวนผู้ศึกษาต่อทั้งหมด(คน)

จำนวนผู้ลาศึกษาเต็มเวลา
(คน)

 1  คณะครุศาสตร์  13  28  0   0  59  58  1  1
 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  19  43.5  2   0  64.5  61.5  3  3
 3  คณะวิทยาการจัดการ  11  18  1   0  30  29  1  1
 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  22  32  0   0  54  46  8  8
 5  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  11  21  0   0  32  26  6  6
  รวมจำนวน(คน)   76   142.5   3     239.5 220.5     19   19
 

นับจำนวนอาจารย์โดยระยะเวลาทำงานดังนี้

  • 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน
  • 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเห็น 0.5
  • น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได้
  •  

    แสดงผล ณ วันที่ 27/05/2024