ประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร :

ค้นหาบุคลากร

ค้นหา

บุคลากร
Warning: oci_execute(): ORA-12801: error signaled in parallel query server P007 ORA-01722: invalid number in /var/www/home/lib/myoci.php on line 18
oci_execute failed: select person_id,to_number(substr(per.birth_date,7))+60 as ye ,per.person_id,per.person_code, b.prefix_name_full || per.first_name_thai || ' ' || per.last_name_thai person_name, per.birth_date,per.person_subtype from mn_person per,bs_prefix b where substr(per.birth_date,7) is not null and per.person_subtype<>'Out' and per.person_subtype<>'Retired' and substr(per.birth_date,4,2) not between 10 and 12 and per.prefix_code_thai = b.prefix_code order by ye
Warning: oci_fetch_row(): ORA-24374: define not done before fetch or execute and fetch in /var/www/home/lib/myoci.php on line 44
ลำดับ ชื่อ - สกุล วดป. เกิด เกษียณ

จำนวน 0 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 27/05/2560

[ Refresh ]