รายละเอียด

คลิกเพื่อดูภาพจริง  ประเภทบุคลากร : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายผู้สอน)
  ชื่อ-สกุลภาษาไทย : นายสมพร เรืองอ่อน
  ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ : Mr. SOMPORN RUANG-ON
  เพศ : ชาย
 ศาสนา : พุทธ
 หมู่โลหิต : B
 โทรศัพท์(ที่ทำงาน): 075-377443
 วุฒิการศึกษา :ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
 ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 วุฒิการศึกษา :วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 วุฒิการศึกษา :วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 ชื่อสถาบันที่จบ :วิทยาลัยครูเพชรบุรี
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ความเชี่ยวชาญในสายงาน/ความถนัด : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 สังกัดหน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่รับตำแหน่ง : 16 สิงหาคม 2549
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 e-Portfolio: https://race.nstru.ac.th/home_ex/e-portfolio/index.php/search/personal/683