รายละเอียด

คลิกเพื่อดูภาพจริง  ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน
  ชื่อ-สกุลภาษาไทย : นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
  ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ : Mr. Manorot Borirakarawin
  เพศ : ชาย
 ศาสนา : พุทธ
 หมู่โลหิต : AB
 โทรศัพท์(ที่ทำงาน): 075-392050
 วุฒิการศึกษา :วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 วุฒิการศึกษา :วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 ความเชี่ยวชาญในสายงาน/ความถนัด : ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม/ระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์
 สังกัดหน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วันที่รับตำแหน่ง : 03 สิงหาคม 2552
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 ตำแหน่งทางการบริหาร 1: รองผู้อำนวยการสำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วันที่รับตำแหน่งทางการบริหาร: 04 ธันวาคม 2560
 e-Portfolio: https://race.nstru.ac.th/home_ex/e-portfolio/index.php/search/personal/1659