นายณัฐธร ขุนทอง 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :02-01-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(พลศึกษา)

   กศ.ม.(พลศึกษา)
สังกัดคณะ :คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10-11-2560
นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :20-09-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)

   ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
สังกัดคณะ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20-09-2562
นางพรรณนภา เขียวน้อย 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :01-06-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)

   M.Sc.(INTERNATIONAL MANAGEMENT)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 05-11-2558
นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :01-06-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

   วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

   ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06-06-2562
นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :01-06-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว)

   บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 02-06-2561
นางสิริลักษณ์ สินธุพาชี 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :08-07-2562
ระดับการศึกษา :
   B.Sc.(Animal Science)

   วท.ม.(ชีววิทยา)

   วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 10-07-2562
นางสาวสุดารัตน์ ธีรพิสิฐ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :01-06-2562
ระดับการศึกษา :
   ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

   ค.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
สังกัดคณะ :คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 06-06-2562
นายอนันต์ แสวงดิษฐ์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :20-09-2562
ระดับการศึกษา :
   ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

   ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
สังกัดคณะ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20-09-2562
ไม่มีรูป
นางสาวเยาวมาลย์ เขียวสอาด 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :20-09-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)

   วศ.ม.(เกษตรศาสตร์)

   ปร.ด.(พืชศาสตร์)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20-09-2562
 
นางสาวใบเฟิร์น บัวจันทร์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิชาการช่างศิลป์
วันที่รับตำแหน่ง :01-04-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-04-2562
นายอนุสรณ์ นิลโพธิ์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
วันที่รับตำแหน่ง :01-04-2562
ระดับการศึกษา :
   ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
สังกัดคณะ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-04-2562
นางสาวพัชญ์สินี แก้วคงจันทร์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่รับตำแหน่ง :01-04-2562
ระดับการศึกษา :
   บช.บ.(การบัญชี)

   บช.ม.(การบัญชี)
สังกัดคณะ :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-04-2562
ไม่มีรูป
นายสายชล โชติรักษ์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นายช่างเทคนิค
วันที่รับตำแหน่ง :01-08-2562
ระดับการศึกษา :
   ป.ว.ส.(อุตสาหกรรม)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-08-2562
 
นายศิวัช ศิริธรรม 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
วันที่รับตำแหน่ง :01-08-2562
ระดับการศึกษา :
   ป.ว.ส.(ไฟฟ้ากำลัง)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 03-08-2562
นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
วันที่รับตำแหน่ง :18-03-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(ชีววิทยา)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18-03-2562
นายนนทิยุต อยู่เถาว์ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์
วันที่รับตำแหน่ง :01-08-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(เคมี)
สังกัดคณะ :คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 03-08-2562
นางสาวรวมพร นุ่นน้อย 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์
วันที่รับตำแหน่ง :16-01-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(อนามัยชุมชน)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 16-01-2562
นางสาวสุดารัตน์ สุขบรรจง 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์
วันที่รับตำแหน่ง :22-02-2562
ระดับการศึกษา :
   กศ.บ.(วิชาการศึกษา)

   วท.บ.(ฟิสิกส์)
สังกัดคณะ :คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 22-02-2562
นางสาวกมลรัตน์ แพรกเมือง 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :พนักงานประจำตึก
วันที่รับตำแหน่ง :05-03-2562
ระดับการศึกษา :
   ม.ปลาย(มัธยมศึกษา)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 05-03-2562
นางสาววนาทิพย์ พรหมชาติ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :พนักงานประจำตึก
วันที่รับตำแหน่ง :01-07-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 03-07-2562
นางสาวสุพมินตรา ครุฑธามาศ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :พนักงานประจำตึก
วันที่รับตำแหน่ง :01-07-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การบัญชี)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 03-07-2562
นายอภิชาติ เกษร 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :พนักงานสถานที่
วันที่รับตำแหน่ง :13-02-2562
ระดับการศึกษา :
   ม.ต้น(มัธยมศึกษา)
สังกัดคณะ :สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13-02-2562
นายจิรายุทธ โต๊ะหมาด 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่รับตำแหน่ง :01-02-2562
ระดับการศึกษา :
   ศศ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)
สังกัดคณะ :สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 21-02-2562
นางสาวจุฑาทิพย์ ส่งศรี 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่รับตำแหน่ง :01-08-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การจัดการ)
สังกัดคณะ :สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 03-08-2562
นางสาวติชิลา ศรีใหม่ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่รับตำแหน่ง :01-04-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(สถิติ)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-04-2562
นายภูธเรศ มูสิกะปูน 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่รับตำแหน่ง :01-03-2562
ระดับการศึกษา :
   น.บ.(นิติศาสตร์)
สังกัดคณะ :คณะครุศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-03-2562
นางสาวลภัทรลดา รองพินิจ 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่รับตำแหน่ง :01-10-2562
ระดับการศึกษา :
   นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์)
สังกัดคณะ :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
 
นางสาวจินตนา แก้ววิจิตร 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :01-04-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การบัญชี)

   บธ.ม.(การบัญชี)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 01-04-2562
นางสาวชฎาภรณ์ ณ นคร 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :12-03-2562
ระดับการศึกษา :
   ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง)

   ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 12-03-2562
นางสาวธัญญ์นลิน ไกรนรา 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :14-01-2562
ระดับการศึกษา :
   วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

   ส.ม.(การสร้างเสริมสุขภาพ)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 27-06-2561
ไม่มีรูป
นางสาววันวิสาข์ เพชรบุรี 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :12-09-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การตลาด)

   บธ.ม.(การตลาด)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 17-09-2562
ไม่มีรูป
นายเสกสรรค์ วีระสุข 
[รายละเอียด]
ตำแหน่ง :อาจารย์
วันที่รับตำแหน่ง :12-09-2562
ระดับการศึกษา :
   บธ.บ.(การตลาด)

   บธ.ม.(การตลาด)
สังกัดคณะ :คณะวิทยาการจัดการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 17-09-2562
 

แสดงข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2562

แหล่งข้อมูล : งานนิติการและส่วนการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบ
: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชๆ