New Page 1
หัวข้อการประเมิน :
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   เนื้อหาการอบรม
2   เนื้อหาขอการจัดอบรมมีความสดคล้องกับความต้องการ
4.29
0.58
3   เนื้อหาการอบรมมีปรโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้
4.35
0.63
4   สื่อการอบรม
5   เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
4.36
0.63
6   โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งาน
4.05
0.77
7   โสตทัศนูปกรณ์ช่วยกระตุ้นให้เกิความสนใจมากยิ่งขึ้น
4.06
0.75
8   วัน-เวลาและสถานที่
9   สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
4.25
0.72
10   การกำหนดช่วงวัน-เวลาของการจัดการบรมมีความเหมาะสม
4.05
0.76
11   ระยะเวลาการอบรมในแต่ละเนื้อหามีความเหมาะสม
4.17
0.70
12   กาดำเนินการอบรม
13   วิทยากรจัดลำดับขั้นตอนการนำเสนอเนื้อหาได้เหมาะสม
4.21
0.70
14   วิทยากรมีเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาที่เหาะสม
4.29
0.66
15   วิทยากรมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดการอบรม
4.37
0.62
16   วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถามและอภิปราย
4.29
0.68
17   ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรม
18   มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4.34
0.64
19   มีความั่นใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
4.23
0.68
20   ต้องการให้มีการอบรมลักษณะนี้อีกในปีถัดไป
4.18
0.74
              สรุปผลการประเมิน               4.23      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      1336        คน
              S.D.                                            0.69
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
Other
   เยี่ยมมาก!!
   อยากให้มีการอบรมก่อนสอบจริงสองครั้ง
   เยี่ยมมากท่านจอส
   อยากให้มีการฝึกพูดมากกว่านี้
   ดีแล้วคับผม
   เข้าใจมากขึ้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการให้ความรู้ ครั้งนี้ค่ะ
   ใช้วันเวลาในการอบรมนานเกินไป ส่งผลให้นักศึกษารู้สึกเบื่อในการอบรม
   ใช้วันเวลาในการอบรมนานเกินไป ส่งผลให้นักศึกษารู้สึกเบื่อในการอบรม
   อยากให้เน้นการสื่อสารมากกว่าทำข้อสอบเพราะสุดท้ายผมว่่าข้อสอบได้ใช้แค่บางช่วงในชีวิต แต่ถ้าพูดได้เราจะได้ใช้ได้ตลอดไป พูดก่อนแล้วก็จะทำได้ผมว่าเป็นอย่างนั้น อบรมครั้งนี้ดีมากครับได้เจออาจารย์จริงๆและเข้าใใจนักศึกษา
   อยากให้จัดอบรมแบบนี้กับผู้ที่สนใจด้วยเพราะมีประโยชน์มากๆและขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนอบรมในครั้งนี้
   อาจารย์ทุกคนสอนดีมาก เข้าใจง่าย ได้ความรู้มากมาย เรียนสนุก
   ควรมีกิจกรรมให้คลายเครียดบ้างบางเวลา
   อยากให้มีการจัดการอบรมเพิ่มและขยายเวลามากกว่านี้ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความสามารถ และสามารถในไปใช้ได้
   ต้องการให้ถามตัวต่อตัวมากกว่านีน้ และให้ฝึกการอ่าน ฟัง พูด ให้มากกว่านี้ นับเป็นการดียิ่งครับ
   อบรมแล้วควรให้ผ่านนะคะ สำหรับคนที่มาทุกคน
   อุปกรณ์ในการบรรยายควรพร้อมกว่านี้
   ครูผู้สอนควรพูดดีๆกับนักศึกษา (อย่าขึ้นเสียง)
   ขอให้นักเรียนที่เข้ามาอบรมทุกคน ผ่านทุกคนครับ สู้ๆจาจกชายราตรี
   เป็นการอบรมที่ดีมากเข้าใจมากขึ้น
   ระยะเวลาการอบรมยาวนานเกินไป น่าจะมีการจัดอบรมแค่2วัน
   อาจารย์ทุกท่านสอนเข้าใจง่ายและสนุกมากค่ะ
   อุปกรณืการเรียน (คอมพิวเตอร์ไม่ดี)
   อาจารย์วิเชียรใจดี สนใจเด็ก การสอนทำให้เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ ใหเโอกาสในการซักถาม
   เวลาอบรมมากเกินไป
   บางอาจารย์ก็อธิบายการเรียนการสอนเข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเพราะอาจารย์สอนเร็ว
   - อุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่พร้อมเท่าที่ควร- ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้รอมในการใช้งานกว่านี้
   ไม่ควรที่จะมีการอบรมลักษณะนี้อีกแล้ว ควรที่จะพาไปต่างประเทศไปคุยกับฝรั่ง ไปเรียนฝรั่ง จากหลวงแผ่ง ลูกศิษย์มือขวาเณรคำ
   ระยะเวลายาวนานเกินไป
   ถ้าหากข้อสอบออกเนื้อหาเหมือนกับเนื้อหาที่อบรมหนูคงสอบผ่านนานแล้วค่ะ
   ควรจัดให้มีการอบรมแค่2วัน เพราะมันมากเกินไป เนื้อหาการเรียนในแต่ละบทใช้เวลาไม่มาก ทำให้เสียเวลามาก
   เป็นอบรมที่ดี มีสาระ
   1. ควรเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย2. มีอาหารว่างให้รับประทาน
   ขอบคุณครับ
   อาจารย์ทุกท่านสอนดีมากๆเข้าใจ
   ควรให้ทุกคนที่อบรมผ่าน
   ควรให้อาจารย์สนับสนุนอาหารหน่อยครับ
   อบรมทุกวันควรให้ผ่านทุกคนนะคะ
   อบรมแล้วควรให้ผ่าน
   มาอบรมแล้วควรให้ผ่านนะคะ "เฉพาะคนที่มาทุกวัน"
   จัดให้มีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มมากกว่านี้ เพราะการที่เราได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเราจะได้แลกเปลี่ยยนความรู้กันมากขึ้น
   เยี่ยม
   ผ่านคับ
   ควรมีการอบรม 2 วันน่าจะพอ
   เด็กในห้องต่างเอกส่งเสียงดัง!
   อบรมให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้สัก2วันก็พอ
   การจัดอบรมสามารถนำไปประยุกต์ในการสอนในคาบเรียนได้ดีค่ะ รู้สึกได้ความรู้มากกว่่าเรียนแบบเครียดๆ
   ดีทุกอย่างเลยค่ะ
   ควรอบรมในช่วงที่ใกล้จะเปิดภาคเรียน
   ระยะเวลาในการอบรมนานเกินไป
   ไม่มี
   อยากให้ นศ.ที่เข้าอบรมครบไม่ขาด ได้ผ่านทุกคน
   การออกข้อสอบที่มีรูปแบบของการดูรูปข้างบน ไม่ชัดเจน ทำให้อ่านไม่ออก เพราะไม่ได้เก่งอังกฤษอยู่แล้ว ทำให้ทำข้อสอบไม่เต็มที่
   ควรที่จะจัดการอบรมให้มีระยะเวลามากกว่านนี้ จะได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
   อยากให้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง จะได้กล้าพูดและพูดในลักษณะที่ถูกต้อง
   Very good
   สนุกมาก เข้าใจง่าย ทำไมเวลาเรียนอาจารย์ไม่มาสอนในตารางบ้าง หนูคงเก่งอังกฤษกว่านี้
   ในการจัดอบรมครั้งนี้สามรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงอยากให้มมีการอบรมแบบนี้ทุกๆปี จะทำให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
   ถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เพราะนักศึกษาบางคนเป็นช่วงฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน
   -อยากให้มีสิ่งกระตุ้นความสนใจให้แก้นักศึกษา- สร้างความเพลิดเพลินนักศึกษาไม่เครียด
   ควรจัดการอบรมให้วันเวลาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ความรู้มาก
   Very Good
   ควรอยู่ในช่วงเปิดเรียนนนะครับ
   อยากให้โสตทัศนูปกรณืมีความพร้อมในการใช้งาน
   ใช้เวลาอบรมให้นน้อยกว่านี้
   เวลาในการจัดอบรมนน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลามากกว่านี้
   ควรกำหนดวันอบรมให้ดีกว่านี้ เพื่อความพร้อมของนักศึกษา เพราะการอบรมในครั้งนนี้อยู่ใในช่วงการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาส่วนมากก็ไปผ่อนผันทหารกัน
   ขาดอาหารว่าง
   ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาอังกฤษ
   เวลาในการอบรมมากเกินไป
   อาจารย์วิเชียรสอนดีมากคค่ะ เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกนำเสนอหน้าห้อง
   การอบรมต้องมีที่นั่งที่สบายกว่านี้ เพราะมันเมื่อย
   อยากให้ลดวันอบรมนี้บ้าง เพราะ อบรมหลายวันเกิน วันแรกๆห็สนุกนะคะ แต่พอหลังๆรู้สึกง่วงมากถ้าอบรมสัก2วันและสอบอีก1วันจะดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
   สนุกมากค่ะ
   ดีค่ะ สนุกดี
   อยากให้อาจารย์ที่อบรมสอนในเวลาปกติเหมือนที่อาจารย์อบรมเพราะจะได้เข้าใจมากกว่านี้
   อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีก
   ควรมีห้องการอบรมให้เหมาะสมกับนักเรียนจำนวนมาก
   ดีค่ะดี
   จัดให้มีครูภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษามาเข้าสอนด้วยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น ในด้านเนื้อหาสามามรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
   ไมโครโฟนไม่ค่อนดังนะครับ
   เวลานานเกิรไป
   น่าจะอบรมให้น้อยกว่านี้ แตต่แบบนี้ก็ดีแล้ว
   ไม่ต้องการให้มีการอบรมอีกครั้ง
   เวลาในการอบรมน้อยเกินไปควรจัดอบรมเริ่ม 8.30
   ระยะเวลาของการอบรมทำให้กระทบต่อการทำงานระหว่างภาคเรียน
   สนุกดีมาก แต่หนูไม่อยากตก เข้าใจง่าย สนุกมาก
   น่าจะอบรมสัก1อาทิตย์
   สนุก ได้ความรู้
   อ.วิเชียรมีเทคนิคมากมายที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาและทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน