New Page 1
หัวข้อการประเมิน : WALAI๏ฟฝ๏ฟฝAutoLib
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม
2   1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสืบค้น
3   กระบวนการ และขั้นตอนในการสืบค้นชัดเจน
4.65
0.52
4   เมนูต่างๆ มีความสะดวกในการใช้งาน
4.61
0.51
5   การแสดงผลของข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว
4.48
0.60
6   2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
7   ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นตรงต่อความต้องการ
4.55
0.54
8   ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
4.64
0.55
9   ทรัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ
4.53
0.60
10   3.ด้านวิทยากร
11   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.57
0.54
12   ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน
4.74
0.47
13   ใช้เวลาเหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรม
4.54
0.58
14   4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
15   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
4.50
0.57
16   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.27
0.68
17   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.59
0.54
18   เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะและเพียงพอ
4.50
0.60
19   5. ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
20   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
4.65
0.48
21   ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้
4.62
0.55
22   สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
4.64
0.55
23   ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของตนเองได้
4.66
0.50
24   สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้
4.65
0.50
25   ความพึงพอใจโดยรวม
4.70
0.53
              สรุปผลการประเมิน               4.58      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      92        คน
              S.D.                                            0.59
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherWALAI๏ฟฝ๏ฟฝAutoLib
   พี่สาวใจดีมากๆเลยค่ะ สอนได้เข้าใจ เป็นกันเองกับนักศึกษา
   แอร์เย็นมากครับ
   พี่สาวแนะนำดีมากๆๆค่ะ
   อยากให้มีการอบรมอีก และ กระเป๋าสวยมากเลยค่ะ
   อยากให้มีการอบรมอีก ได้รับความรู้มากมาย ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้
   การบรรยายเสียงดังฟังชัดเข้ใจได้ง่าย อาจจะมีเสียงรบกวนจากคนในห้องแต่ผู้บรรยายก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก
   ควรมีการอบรมบ่อยๆ