New Page 1
หัวข้อการประเมิน : WALAI๏ฟฝ๏ฟฝAutoLib
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม
2   1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสืบค้น
3   กระบวนการ และขั้นตอนในการสืบค้นชัดเจน
4.55
0.53
4   เมนูต่างๆ มีความสะดวกในการใช้งาน
4.54
0.56
5   การแสดงผลของข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว
4.44
0.61
6   2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
7   ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นตรงต่อความต้องการ
4.33
0.62
8   ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
4.51
0.63
9   ทรัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ
4.44
0.60
10   3.ด้านวิทยากร
11   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.61
0.59
12   ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน
4.66
0.52
13   ใช้เวลาเหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรม
4.60
0.55
14   4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
15   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
4.46
0.59
16   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.13
0.73
17   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.53
0.58
18   เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะและเพียงพอ
4.40
0.66
19   5. ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
20   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
4.73
0.41
21   ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้
4.70
0.42
22   สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
4.64
0.45
23   ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของตนเองได้
4.61
0.46
24   สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้
4.34
0.46
25   ความพึงพอใจโดยรวม
4.65
0.48
              สรุปผลการประเมิน               4.52      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      128        คน
              S.D.                                            0.60
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherWALAI๏ฟฝ๏ฟฝAutoLib
   อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้ไปทุกปี เพราะได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้อง ๆ รุ่นต่อไป
   อบรมได้ดีมากค่ะ ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะ
   อบรมนานไปค่ะ
   วิทยากรพูดจาสุภาพ เข้าใจ
   วิทยากรพูดจาดี น่าฟัง
   ควรทำระบบให้ดีกว่าเดิม อินเตอร์เน็ตช้ามาก ควรทำให้เร็วขึ้น