New Page 1
หัวข้อการประเมิน : RACE-BASIC
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2   ห้องเรียนและห้องเรียนรู้ภายในอาคารเพียงพอต่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน
4.40
0.68
3   ห้องมีบรรยากาศเหมาะสมต่อการให้บริการ
4.38
0.71
4   ภายในห้องมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
4.36
0.76
5   จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ WiFi ครอบคลุุม
4.09
0.76
6   ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
7   ความสะอาดทั้งภายในและรอบนอกอาคาร
4.35
0.88
8   ความเพียงพอและความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ภายในอาคาร
4.35
0.80
9   ความสะอาดของห้องน้ำ
4.24
0.81
10   ความเป็นระเบียบบริเวณพื้นที่ภายในอาคารไม่มีของวางเกะกะบริเวณระเบียง, ใต้บันได
4.32
0.73
11   สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์สวยงาม
4.37
0.72
12   พื้นที่สีเขียวโดยรอบในภาพรวม
4.45
0.77
13   การประหยัดพลังงาน
4.35
0.75
14   การกำจัดของเสีย/การจัดการขยะสะอาดและถูกสุขลักษณะ
4.38
0.84
15   ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
16   ระบบความปลอดภัยในการเข้า - ออกอาคาร
4.28
0.80
17   ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์
4.26
0.86
18   ไฟฟ้าและแสงสว่างที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ
4.33
0.73
19   ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพียงพอและพร้อมใช้งาน
4.36
0.77
20   จุดบริการน้ำดื่มภายในอาคารเพียงพอ
4.18
0.92
              สรุปผลการประเมิน               4.32      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      78        คน
              S.D.                                            0.81
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherRACE-BASIC
   การใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ได้
   ไม่มี