New Page 1
หัวข้อการประเมิน : RACE-BASIC
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2   ห้องเรียนและห้องเรียนรู้ภายในอาคารเพียงพอต่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน
4.55
0.58
3   ห้องมีบรรยากาศเหมาะสมต่อการให้บริการ
4.55
0.53
4   ภายในห้องมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
4.45
0.64
5   จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ WiFi ครอบคลุุม
4.41
0.64
6   ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
7   ความสะอาดทั้งภายในและรอบนอกอาคาร
4.42
0.67
8   ความเพียงพอและความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ภายในอาคาร
4.42
0.67
9   ความสะอาดของห้องน้ำ
4.37
0.72
10   ความเป็นระเบียบบริเวณพื้นที่ภายในอาคารไม่มีของวางเกะกะบริเวณระเบียง, ใต้บันได
4.41
0.71
11   สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์สวยงาม
4.45
0.71
12   พื้นที่สีเขียวโดยรอบในภาพรวม
4.41
0.66
13   การประหยัดพลังงาน
4.39
0.71
14   การกำจัดของเสีย/การจัดการขยะสะอาดและถูกสุขลักษณะ
4.36
0.71
15   ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
16   ระบบความปลอดภัยในการเข้า - ออกอาคาร
4.39
0.74
17   ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์
4.41
0.72
18   ไฟฟ้าและแสงสว่างที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ
4.48
0.69
19   ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพียงพอและพร้อมใช้งาน
4.47
0.69
20   จุดบริการน้ำดื่มภายในอาคารเพียงพอ
4.24
0.88
              สรุปผลการประเมิน               4.42      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      148        คน
              S.D.                                            0.71
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherRACE-BASIC
   อยากให้มีห้องฟิตเนสที่ดีกว่านี่เพื่อที่นักศึกษาจะได้ออกกำลังกาย
   อิ อิอิ
   การใช้เวลาในการอบรม ดีมากครับ
   ไม่มี
   .
   ไม่มี
   ไม่มี
   ออยากให้มีถังขยะบริเวณทางเดินด้วยค่ะ
   ---
   การใช้Wrod
   ควรปรับปรุงระบบลิฟต์ภายในตัวอาคารให้ดีกว่านี้เพราะค้างมากและระบบเครื่อข่าย