New Page 1
หัวข้อการประเมิน : PROMYOTE
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2   มีขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ
5.00
NaN
3   ความสดวกในการติดต่อขอรับบริการการใช้ห้องประชุม
4.00
NaN
4   ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
5   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.00
NaN
6   ความรับผิดชอบและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4.00
NaN
7   ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของห้องประชุม
4.00
NaN
9   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่นเครื่องเสียง, จอภาพ ,ไมโครโฟน ฯลฯ
4.00
NaN
10   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
11   ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.00
NaN
12   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
4.00
NaN
              สรุปผลการประเมิน               4.12      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      1        คน
              S.D.                                            NaN
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherPROMYOTE