New Page 1
หัวข้อการประเมิน : NSTRU-NET
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย
2   ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3.67
0.82
3   ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3.33
0.33
4   ความมีสเถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
3.33
0.33
5   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบใช้สาย LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3.33
0.54
6   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบไร้สาย Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3.67
0.82
7   การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
3.33
0.33
8   ความรวดเร็วการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
3.33
0.33
              สรุปผลการประเมิน               3.43      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      3        คน
              S.D.                                            1.00
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherNSTRU-NET