New Page 1
หัวข้อการประเมิน : NSTRU-NET
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย
2   ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3.88
0.87
3   ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
3.86
0.88
4   ความมีสเถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
3.69
0.95
5   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบใช้สาย LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3.70
0.94
6   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แบบไร้สาย Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
3.64
0.91
7   การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
4.07
0.80
8   ความรวดเร็วการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
3.77
0.87
              สรุปผลการประเมิน               3.80      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      394        คน
              S.D.                                            0.90
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherNSTRU-NET
   ระบบบัญชีสามมิติ
   อยากให้ติดตั้งไวไฟให้มากกว่ารนี้ให้ครอบคุมทุกอาคารและบริเวณมหาวิทยาลัย
   เน็ตไม่เสถียรเลย
   ความเร็วอินเตอร์
   ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
   ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เร็วกว่านี่
   การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word Excel อย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานต่าง ๆ
   ระบบฟรีอินเตอร์เน็ต ยังครอบคลุมไม่ทุกพื้นที่
   -
   wifi หลุดบ่อย
   -
   เใดกสเทื
   เน็ตมีปัญหาบ่อยมาก
   หมวดชั้นของหนังสือที่ชัดเจนกว่านี้ตัวใหญ่ๆบอกรายละเอียดมากกว่านี่
   ปัจจุบัน ปรับปรุงมากขึ้น เดิมใช้ไม่ได้เลย
   น
   -