New Page 1
หัวข้อการประเมิน : ComCare
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ความพึงพอใจด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ
2   มีขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้องชัดเจน
4.94
NaN
3   ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ Help Desk - Com Care
4.94
NaN
4   ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
5   การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
4.88
NaN
6   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นในการให้บริการ
4.88
NaN
7   ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
4.85
0.11
8   ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
9   บรรยากาศและสถานที่ให้บริการ
4.76
0.36
10   ความพร้อมและคามสมบูรณ์ของโปรแกรม
4.76
0.36
11   ความสะอาดของห้องบริการ Help Desk - Com Care
4.85
0.27
12   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
13   ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
4.85
0.11
14   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
4.88
0.22
              สรุปผลการประเมิน               4.86      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      34        คน
              S.D.                                            0.36
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherComCare
   ให้บริการรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ