New Page 1
หัวข้อการประเมิน : PremierePro
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ด้านกระบวนการให้บริการ
2   เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและลงทะเบียนเป็นอย่างดี
4.82
0.27
3   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.82
0.33
4   ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม
5   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.86
0.40
6   สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
4.82
0.44
7   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
4.64
0.56
9   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.64
0.44
10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.66
0.44
11   ด้านคุณภาพการให้บริการ
12   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.80
0.45
13   ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม
4.78
0.46
              สรุปผลการประเมิน               4.76      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      50        คน
              S.D.                                            0.51
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherPremierePro
   1. ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย/ควรแยกผู้เรียนตามพื้นฐานความรู้ด้านนี้2. ตอนนี้มั่นใจมากว่าไม่สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาในภาคเรียน 1/2563 นี้ได้3. จะขอไปเรียนเป็นรายบุคคลได้ไหมคะ/เพื่อให้จัการเรียนการสอนได้
   วิธีการทำคลิปสอนแนบ Power point
   ควรแจ้งให้ผู้เข้าอบรมออนไลน์เตรียมอุปกรณ์เพื่อการฝึกปฏิบัติล่วงหน้าอย่างละเอียดจะได้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติควบคู่การฟัง เช่น การเตรียม หน้าจอ 2 จอ
   อยากให้อบรมโปรแกรมmeet อีก
   น่าจะแบ่งเป็น 2 วันคะ เพราะช่วงหลังๆมึนหมดแล้วคะเพิ่มเนื้อหาการแนบ vdo ใน powerpoint
   การผลิตสื่อการสอนออนไลน์