New Page 1
หัวข้อการประเมิน : SPSS
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ด้านกระบวนการให้บริการ
2   เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและลงทะเบียนเป็นอย่างดี
4.71
NaN
3   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.71
NaN
4   ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม
5   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.57
0.14
6   สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
4.57
0.14
7   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
4.71
NaN
9   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.71
NaN
10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.71
NaN
11   ด้านคุณภาพการให้บริการ
12   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.57
0.14
13   ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม
4.57
0.14
              สรุปผลการประเมิน               4.65      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      7        คน
              S.D.                                            0.54
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherSPSS