New Page 1
หัวข้อการประเมิน : infographic
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ด้านกระบวนการให้บริการ
2   เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและลงทะเบียนเป็นอย่างดี
4.83
NaN
3   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.89
NaN
4   ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม
5   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.89
NaN
6   สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
5.00
NaN
7   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
4.78
0.27
9   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.83
NaN
10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.89
NaN
11   ด้านคุณภาพการให้บริการ
12   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.89
NaN
13   ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม
4.83
NaN
              สรุปผลการประเมิน               4.87      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      18        คน
              S.D.                                            0.34
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
Otherinfographic
   ต้องการอบรม Photoshop เพิ่มเติม
   รอบหน้าขอ IoT และ arduino นะครับ
   การอบรมเทคนิคการตัดต่อวีดิโอ
   มีประโยชน์มากค่ะ เอาไปใช้ได้จริงได้รับความรู้และทำได้
   การสร้างแอพด้วย ioniclaravel framework
   ขอให้จัดอบรมเรื่องต่อไปเกี่ยวกับการทำ web applicationโดยให้หน้าเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อองค์กรสามารถนำไปเก็บข้อมูลและเรียกข้อมูลได้อย่างง่ายๆเหมาะกับงานขององค์การตนเอง
   1. การอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด Microbit /Kidbright2. การอบรมการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ