New Page 1
หัวข้อการประเมิน : Adobe Photoshop
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   ด้านกระบวนการให้บริการ
2   เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและลงทะเบียนเป็นอย่างดี
4.76
0.31
3   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ
4.62
0.40
4   ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม
5   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.52
0.42
6   สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
4.38
0.60
7   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
4.38
0.60
9   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต
4.33
0.67
10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ
4.57
0.52
11   ด้านคุณภาพการให้บริการ
12   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.57
0.41
13   ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม
4.62
0.25
              สรุปผลการประเมิน               4.53      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      21        คน
              S.D.                                            0.63
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
OtherAdobe Photoshop
   อยากให้จัด หัวข้อ การ์ตูน-อนิเมชั่น สร้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   อยากให้มีการอบรมโปรเเกรมเเอนิเมชั่น
   อยากให้มีการจัดอมรมเกี่ยวกับการสร้างอนิเมชั่น