New Page 1
หัวข้อการประเมิน :
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการเป็นอย่างดี
4.67
0.40
2   วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.08
0.68
3   ความเหมาะสมของเวลาในการอบรม
3.53
0.83
4   ความเหมาะสมของเอกสารการฝึกอบรม
3.75
0.72
5   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.12
0.72
6   การอบรมสามารถไปใช้กับการทำงานได้
4.13
0.75
7   ความพร้อมของสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
4.20
0.66
8   อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสมและเพียงพอ
4.45
0.65
9   ความพึงพอใจในภาพรวม
4.10
0.69
              สรุปผลการประเมิน               4.11      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      60        คน
              S.D.                                            0.77
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
Other
   ควรจัดอบรมอีกครั้ง
   อยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีก
   ควรจัดอบรมใหม่อีกครั้งค่ะเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
   ดีมากๆค่ะ มีงงบ้างค่ะ จัดบ่อยๆนะค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะมาเข้าร่วมอีกค่ะ ขอเปลี่ยนเรื่องอาหารอย่างเดี๋ยวค่ะ อย่างอื่นดีหมด
   ควรใช้เวลาให้มากกว่านี้
   อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรม Endnote เพราะจะได้เก็บรายละเอียดมากกว่านี้
   อยากอบรมอีกสัก 2-3 ครั้ง
   เพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้พูดเร็วไปมากๆๆๆๆๆถ้าเข้าใจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากจริง
   เวลาในการอบรมช่วงบ่าย endnote น้อยไปนิดค่ะ อยากให้มีเวลามากกว่านี้
   อุปกรณ์ ไม่พร้อม เน็ตเต่าค่ะอาหารเป็นที่ลำบากใจแก่คนมุสลิมค่ะ
   ควรมีการอบรมบ่อย ๆ จะให้นำไปใช้งานได้ประโยชน์มาก
   อยากให้มีการจัดอบรมภายในซ้ำอีกครั้ง มีประโยชน์มาก แต่คราวนี้ตามไม่ทัน เนื่องจากคอม ปิดกันการ downdode
   ควรเพิ่มวันในการอบรมให้มากกว่านี้
   วิทยากรควรแนะนำช้าๆ เพราะทำตามไม่ทัน และเวลาในการอบรมควรจะมากกว่านี้
   ควรจัดให้มีการอบรมที่ใช้เวลาการอบรมมากกว่านี้และวิทยากรควรจะพูดให้ช้ากว่านี้สักนิดหนึ่ง
   ควรทำเป็นวีดีโอ ใส่ยูทูบให้ นักศึกษา ครับ เพราะมีความซับซ้อน บางที่ ขอบคุณครับ
   เป็นประเด็นที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ระยะเวลาน้อยก่อนไปจึงรู้สึกว่าได้รับได้ไม่เต็มที่ควรขยายระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน
   ควรจัดการอบรมให้มากกว่านี้และในการปฏิบัติควรไปช้าๆมากกว่านี้
   เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มาก ทำให้สะดวกในการจัดทำบรรณานุกรม
   ทำไม่ทันเนื่องจากเร็วมาก เวลาไม่พอ คอมไม่พร้อม ควรอบรมอีกครั้ง
   ประทับใจกับการบริการที่ดีของเจ้าหน้าที่ แต่มีอุปสรรคกับเครื่องคอมเมื่อปฏิบัติตาม ไม่สามารถทำได้
   ควรมีการอบอบอีกครั้งเพื่อความเข้าใจเมื่อได้ไปปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นคะ
   เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมมีน้อยเกินไป(น้อยมาก) ประกอบกับมีผู้เข้าอบรมมาก เนื้อหาซับซ้อน และอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า ทำให้วิทยากรรีบเร่งดำเนินเนื้อหา จนตามไม่ทัน และเมื่อเกิดปัญหา ก็ยิ่งช้า โดยสรุปอยากให้มีการซอยการอบรมออกเป็นกลุ่มๆ และจัดเวลาการอบรมให้มากกว่านี้ค่ะ
   วิทยากรควรมีทักษะในการให้อบรมมากกว่านี้ เนื่องจากพูดเร็วมาก สอนเร็วมาก ทำให้ตามไม่ทัน เอกสารที่ให้ในเรื่องของการใช้ โปรแกรม EadNote Web w,j8jvpfu c]t8iv[8]6,
   เครื่องไม่สามารถลงโปรแกรม Endnode ได้ แล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้มั่วมากเวลาการอบรมควรให้มากกว่านี้เพราะเนื้อหาเยอะ และผู้เข้าอบรมก็มากทำให้ไม่ทั่วถึง
   เอกสารการอบรมควรอธิบายละเอียดกว่านี้ คอมพิวเตอร์ล็อคไม่ให้ลงโปรแกรมทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามวิทยากรได้ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเพราะบางเรื่องค่อนข้างซับซ้อน
   ในบางขั้นตอนในการอบรมไม่ได้ปฏิบัติจริง อาจจะสับสนในการอบรมและเร็วคอมพิวเตอร์พร้อมเพรียงดีมากแต่ใช้งานไม่ได้ 100 %
   *ควรขยายเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้ *ปัญหารเรื่องคอมพิวเตอร์ล็อคจึงไม่สามารถลงโปรแกรมได้ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่