New Page 1
หัวข้อการประเมิน :
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการเป็นอย่างดี
4.80
NaN
2   วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.47
0.65
3   ความเหมาะสมของเวลาในการอบรม
4.07
0.89
4   ความเหมาะสมของเอกสารการฝึกอบรม
3.53
0.85
5   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
3.93
0.73
6   การอบรมสามารถไปใช้กับการทำงานได้
3.93
0.89
7   ความพร้อมของสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
4.67
0.49
8   อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสมและเพียงพอ
4.80
NaN
9   ความพึงพอใจในภาพรวม
4.33
0.82
              สรุปผลการประเมิน               4.28      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      15        คน
              S.D.                                            0.88
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
Other
   ควรมีการอบรมแบบนี้บ่อยๆๆจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
   เนื้อหาอบรมยากเกินไป