New Page 1
หัวข้อการประเมิน :
ลำดับ ห้วข้อการประเมิน คะแนน S.D.
1   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการเป็นอย่างดี
4.50
0.43
2   วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
4.38
0.59
3   ความเหมาะสมของเวลาในการอบรม
4.21
0.53
4   ความเหมาะสมของเอกสารการฝึกอบรม
4.12
0.69
5   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์
4.33
0.65
6   การอบรมสามารถไปใช้กับการทำงานได้
4.33
0.50
7   ความพร้อมของสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
4.46
0.52
8   อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสมและเพียงพอ
4.42
0.52
9   ความพึงพอใจในภาพรวม
4.54
0.43
              สรุปผลการประเมิน               4.37      คะแนน
              จำนวนผู้เข้าประเมิน                      24        คน
              S.D.                                            0.66
 
            สรุปผลการประเมิน        4.20 - 5.00 =  90 - 100  = ดีมากที่สุด
                                                       3.40 - 4.19 =  75 - 89 = ดีมาก
                                                      บอกค่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 2.51-3.40 =  60 - 74 = ดี
 
Other