New Page 1
ComCare

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานซ่อมบำรุง1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ความพึงพอใจด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ

2   มีขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้องชัดเจน

3   ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ Help Desk - Com Care

4   ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

5   การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

6   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นในการให้บริการ

7   ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง

8   ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

9   บรรยากาศและสถานที่ให้บริการ

10   ความพร้อมและคามสมบูรณ์ของโปรแกรม

11   ความสะอาดของห้องบริการ Help Desk - Com Care

12   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

13   ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา

14   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด