New Page 1
%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%CA%D7%BA%A4%E9%B9%B4%E9%C7%C2%C3%D0%BA%BA%CB%E9%CD%A7%CA%C1%D8%B4%CD%D1%B5%E2%B9%C1%D1%B5%D4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรม

2   1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการสืบค้น

3   กระบวนการ และขั้นตอนในการสืบค้นชัดเจน

4   เมนูต่างๆ มีความสะดวกในการใช้งาน

5   การแสดงผลของข้อมูลถูกต้อง และรวดเร็ว

6   2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

7   ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นตรงต่อความต้องการ

8   ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย

9   ทรัพยากรสารสนเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ

10   3.ด้านวิทยากร

11   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

12   ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน

13   ใช้เวลาเหมาะสมกับเนื้อหาที่อบรม

14   4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก

15   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ

16   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต

17   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ

18   เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะและเพียงพอ

19   5. ความคิดเห็นต่อกิจกรรม

20   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

21   ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้

22   สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้

23   ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของตนเองได้

24   สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัยได้

25   ความพึงพอใจโดยรวม

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด