New Page 1
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2   มีขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้องชัดเจนและมีประโยชน์

3   ความสะดวกในการรับบริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4   ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

5    การให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

6   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ

7   ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และ ห้องปฏิบัติการ

9    ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต

10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ

11   ความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

12   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

13   ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์

14   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด