New Page 1
RACE-BASIC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

2   ห้องเรียนและห้องเรียนรู้ภายในอาคารเพียงพอต่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอน

3   ห้องมีบรรยากาศเหมาะสมต่อการให้บริการ

4   ภายในห้องมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ

5   จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบ WiFi ครอบคลุุม

6   ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม

7   ความสะอาดทั้งภายในและรอบนอกอาคาร

8   ความเพียงพอและความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ภายในอาคาร

9   ความสะอาดของห้องน้ำ

10   ความเป็นระเบียบบริเวณพื้นที่ภายในอาคารไม่มีของวางเกะกะบริเวณระเบียง, ใต้บันได

11   สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์สวยงาม

12   พื้นที่สีเขียวโดยรอบในภาพรวม

13   การประหยัดพลังงาน

14   การกำจัดของเสีย/การจัดการขยะสะอาดและถูกสุขลักษณะ

15   ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

16   ระบบความปลอดภัยในการเข้า - ออกอาคาร

17   ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์

18   ไฟฟ้าและแสงสว่างที่มีความปลอดภัยและเพียงพอ

19   ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพียงพอและพร้อมใช้งาน

20   จุดบริการน้ำดื่มภายในอาคารเพียงพอ

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด