New Page 1
PROMYOTE

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

บริการห้องประชุมพรหมโยธี1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

2   มีขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ

3   ความสดวกในการติดต่อขอรับบริการการใช้ห้องประชุม

4   ความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

5   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ

6   ความรับผิดชอบและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

7   ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของห้องประชุม

9   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่นเครื่องเสียง, จอภาพ ,ไมโครโฟน ฯลฯ

10   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

11   ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์

12   ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด