New Page 1
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D4%B9%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D2%B9%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E4%AB%B5%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C5%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C2%B9%EF%BF%BD%D1%B3%EF%BF%BD%D4%B5%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D0%A8%D3%BB%EF%BF%BD%202563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ด้านการใช้งานระบบ

2   ระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน

3   ระบบสามารถใช้งานได้ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

4   ระบบมีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานกับหน่วยงาน

5   ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

6   ด้านการติดต่อและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

7   ความสะดวกทางด้านการติดต่อประสานงานแก่ผู้ดูแลระบบ

8   ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา

9   การประสานงานด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้มีความครอบคลุมและทั่วถึง

10   ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

11   ความถูกต้องของข้อมูล

12   ข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริง

13   รูปแบบรายงานมีความครอบคลุมและเหมาะสมต่อการใช้งาน

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด