New Page 1
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ Microsoft Office365

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ1. สถานภาพ    บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   
2. การเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็น    ไม่เป็น 

คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของงานอบรม   
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
1   ด้านกระบวนการให้บริการ

2   เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและลงทะเบียนเป็นอย่างดี

3   ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ

4   ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม

5   สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

6   สามารถให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

7   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

8   ความพร้อมและความสมบูรณ์ของโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ

9   ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต

10   ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น เครื่องเสียง จอภาพ ฯลฯ

11   ด้านคุณภาพการให้บริการ

12   ได้รับความรู้ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์

13   ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม

หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในครั้งต่อไปข้อ/เสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด