New Page 1
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองกลาง
สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 25641.เพศ  หญิง               ชาย
2.อายุ 20-30 ปี           31-40 ปี      41-50 ปี   51 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี      ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.ตำแหน่ง   ข้าราชการ          ลูกจ้างประจำ    พนง.มหาวิทยาลัย พนง.ราชการ       ลูกจ้างชั่วคราว 
5.งาน/
ผ่ายที่เข้ารับบริการ
งานบริหารทั่วไป  งานการเงิน          งานพัสดุ         
งานนิติการฯ       งานอาคารสถานที่ฯ งานซ่อมบำรุง
งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย  
6.สังกัดคณะ/หน่วยงาน  

               


คำชี้แจง  : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของกองกลาง  ไม่มีผลต่อการให้เกรดนักศึกษา 
โปรดคลิ๊กเลือกที่ช่อง ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ตามรายการประเมินมากน้อยเพียงใด

เกณฑ์การให้คะแนน : 5 - มากที่สุด  | 4 - มาก  | 3 - ปานกลาง  | 2 - น้อย | 1 - น้อยมาก
 
ลำดับ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทำแบบประเมิน จะนำความคิดเห็นทุกความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุด