กลับไป


ประกาศรายชื่อนักศักษาได้สิทธิ์ยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1


แผยแพร่วันที่ : 2021-08-30 19:18:39

รายชื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์ยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 28 รายชื่อ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา
1 6411116049 นางสาวดวงกมล รักษ์รงค์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษษา
2 6411224086 นางสาว ปวีณา ศุกรกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
3 6311103043 นายวิชญ์พล ระพีกุล คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
4 6211119013 นายญาณวรุตม์ เทพทัศน์ คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
5 6411101049 นางสาวรุ่งรัต ธนามาศ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
6 6411120014 นายธวัชชัย กันตังกุล คณะครุศาสตร์ นาฏศิลป์
7 6211422003 นางสาว ชฎาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 6411312040 น.ส.ดารียา บินละอาหลี คณะวิทยาการจัดการ การบัญชี
9 6411103056 นายจันทรักษ์ เม่งห้อง คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
10 6411428018 นายกิติพงศฎา คงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 6411315066 นางสาวจันคนิภา สุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
12 6211518209 นาย​ภาณุ​ภัทร​ ปนิทานัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมค์​โครโปรเซสเซอร์​และการประยุกต์ใช้​
13 6211518210 กิจติพงษ์ รื่นรู้สาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้
14 6211108015 นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน คณะครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
15 6211215029 เหมวรินทร์ ชูมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
16 6311119016 นายรัฐพล ราชแก้ว คณะครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา
17 6211436010 นางสาวมุนิตา ขันแกล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
18 6211519119 คุณากร จ้ายเกิด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
19 6411436052 นางสาวกัลย์สุดา อังครา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
20 6411205038 นางสาวจิตรานุช เทพบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
21 6411436051 นางสาวกัลยรัตน์ อังครา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
22 6411219111 น.ส.พินทุ์สุดา ทองฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์
23 6211517025 ณภัทร จงจิตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโยธา
24 6311320014 นางสาววาสนา ธรรมกูล คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
25 6411103058 นางสาวอินทิรา พรมขวัญ คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
26 6211436028 นางสาวธัญญาเรศ เก้าเอี้ยน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์
27 6411107019 นางสาวศุรดา สมเชื้อ คณะครุศาสตร์ ฟิสิกส์
28 6411103054 นางสาวเทวิกา ไทยราช คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

รายชื่อนักศึกษาขอยืมใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างรอการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 13 รายชื่อ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คณะ โปรแกรมวิชา
1 6211318019 เบญจภรณ์ หนูยิ้มซ้าย คณะวิทยาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก
2 6211518205 นางสาวนิรชา คล้ายสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
3 6311135021 นายพัชรพล สังข์ศรีอินทร์ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
4 6211135021 นายอัฐพล กามูณี คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
5 6311135034 นางสาวรุุ่งนภา ชูหนัก คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
6 6311135045 นายจิรทีปต์ ณ วัดไผ่ คณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์
7 6411523014 วุฒิภัตร บุญเพ็ชร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์
8 6311422002 นางสาวปิ่นสุดา สุงหเดโช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่ิ่งแวดล้อม
9 6211215044 นางสาวอัมราวดี พรหมดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
10 6311422006 นางสาวนันท์สินี ศรีนุ่นวิเชียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่ิ่งแวดล้อม
11 6211320037 นางสาวอรวรรยา เกตุชน คณะวิทยาการจัดการ การตลาด
12 6211116019 นางสาวสุมาพร รงค์รัตน์ คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา
13 6211215029 นายกิิติพงศฎา คงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

 

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการประสานไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอข้อมูลในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป