การยืมใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 1/2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และส่งผลกระทบโดยตรงนักศึกษา และปีการศึกษา 1/2564 นี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์

หลักเกณฑ์การพิจารณาการยืม - คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้เพื่อการเรียนของนักศึกษาที่จำเป็น และผ่านการคัดเลือก โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. การยืมใช้งานจะพิจารณาจากความจำเป็นของนักศึกษาที่ร้องขอใช้งานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพิจารณาจากความจำเป็นและความเดือดร้อน ทั้งนี้จะมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกนักศึกษาดังนี้

3. การยืมคืนจะต้องทำผ่านระบบการจองที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
4. ในช่วง COVID-19 นี้ กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยืมและต้องนำมาคืนได้ คือ ต้องนำส่งคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงหลังการสอบแล้ว หลังจากนั้นจะให้เป็นไปตามการพิจารณาแต่ละกรณีไป
5. นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

1. นักศึกษาจะต้องใช้งานและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี
2. กรณีที่คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ให้นักศึกษาติดต่อขอคำปรึกษาหรือแก้ไขกับฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักวิทยบริการในทันที โดยห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์ส่งร้านซ่อมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่
3. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่คอมพิวเตอร์อยู่ในการดูแลของนักศึกษา

กำหนดการยื่นเอกสารขอยืมอุปกรณ์

สมัครขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผ่านทางฟอร์มลงทะเบียนการขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ https://forms.gle/7jH5qdGSiqGs6vFX8

ประกาศผลการพิจารณาวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาการยืมอุปกรณ์สิ้นสุดถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

แบบฟอร์ม / ขั้นตอนการยืมคืน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืมใช้คอมพิวเตอร์ ลงทะเบียนการขอยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดูขั้นตอนการยืมคืนที่นี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-7584-5500
Facebook Fanpage : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Comcare)
โทรศัพท์ 0-7584-5500 ต่อ 1