เว็บไซต์ประกาศราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจำแนกตามหน่วยงาน
ติดต่อ/สอบถาม
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19 คน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 104570 คน
ผู้เยี่ยมชมล่าสุด 00:59:32
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
เลือกหมวดหมู่จัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานอธิการบดี
    กองกลาง
    กองนโยบายและแผน
    กองพัฒนานักศึกษา
    ศูนย์หนังสือ
    ศูนย์สุขภาพ
    ศูนย์ให้การศึกษาทุ่งสง
    ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพฯ
    ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
    ส่วนงานยุทธศาสตร์ต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
    ศูนย์อบรมและบริการวิชาการ
    ศูนย์พัฒนาบุคลากร
    หน่วยกิจการพิเศษ
    สถานีวิทยุ
    สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
    หน่วยตรวจสอบภายใน*
    ส่วนงานจัดหารายได้
    ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์
    สำนักงานคณบดี
    โรงเรียนสาธิต
    บัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    สำนักงานคณบดี
    โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ
    สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สำนักงานคณบดี
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
    สำนักงานผู้อำนวยการ
    ศูนย์วัฒนธรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักงานผู้อำนวยการ
    ศูนย์ภาษา
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักวิทยบริการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    สำนักงานผู้อำนวยการ
    หน่วยประสานและพัฒนาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการจัดตั้งอุษาคเนย์ศึกษา
    ศูนย์ภาษา
    หน่วยวิเทศสัมพันธ์
    ศูนย์วัฒนธรรม
หน่วยสื่อสารสัมพันธ์
วิทยาลัยศิลปและวัฒนธรรม
โครงการจัดตั้งสำนักกิจการพิเศษ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440