เว็บไซต์ประกาศราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางจำแนกตามหน่วยงาน
ติดต่อ/สอบถาม
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 87 คน
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 104551 คน
ผู้เยี่ยมชมล่าสุด 23:51:19
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ >> รายการราคากลาง
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่กำหนดราคา
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอน้ำ จำนวน 3 เครื่องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน22122559 543
ซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี23 ก.พ. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์โครมาโทรกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) สำนักงานอธิการบดี19 ก.พ. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดสำนักงานอธิการบดี19 ก.พ. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาการจัดการ01 ก.พ. 2561
อุปกรณ์ซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารเรียนรวม 16 จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี11 ม.ค. 2561
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี05 ม.ค. 2561
ชุดครุภัณฑ์ชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี03 ม.ค. 2561
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์27 ธ.ค. 2560
ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25 ธ.ค. 2560
ครุภัณฑ์ระบบภาพสำหรับการนำเสนอในห้องนิลพยัคฆ์ จำนวน 10 รายการ พร้อมติดตั้งสำนักงานอธิการบดี23 ส.ค. 2560
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปัคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม16 ส.ค. 2560
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 ส.ค. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ส.ค. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25 ก.ค. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1828 จำนวน 1 รายการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม19 ก.ค. 2560
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี30 มิ.ย. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1828 จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี14 มิ.ย. 2560
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี24 มี.ค. 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS กองกลาง24 มี.ค. 2560
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี21 ก.พ. 2560
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 เครื่องสำนักงานอธิการบดี21 ก.พ. 2560
ชุดครุภัณฑ์บริการด้านสุขภาพและอนามัย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชกองพัฒนานักศึกษา28 ธ.ค. 2559
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 เครื่อง กองกลาง26 ธ.ค. 2559
ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องขยายเสียง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ชุดกองกลาง26 ธ.ค. 2559
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 เครื่องกองกลาง26 ธ.ค. 2559
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01 ธ.ค. 2559
ครุภัณฑ์บริการด้านสุขภาพและอนามัย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชกองพัฒนานักศึกษา17 พ.ย. 2559
เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นแบบเปลวไฟ จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 พ.ย. 2559
ครุภัณฑ์ระบบฐานข้อมูลกิจกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชกองพัฒนานักศึกษา16 พ.ย. 2559
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการสำนักงานอธิการบดี15 พ.ย. 2559
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารศูนย์ภาษา จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี30 มิ.ย. 2559
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 ชุดกองพัฒนานักศึกษา21 มิ.ย. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน28 เม.ย. 2559
จัดซื้อถังเก็บขยะ จำนวน 110 ถังสำนักงานอธิการบดี18 มี.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02 มี.ค. 2559
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16 ก.พ. 2559
จ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมและโรงละคร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี14 ก.พ. 2559
จ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมและโรงละคร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งานสำนักงานอธิการบดี14 ก.พ. 2559
ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์10 ก.พ. 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี01 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานกิจกรรมนักศึกษาและงานกีฬา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งานสำนักงานอธิการบดี07 ม.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์หอพักบริการนักศึกษา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานอธิการบดี07 ม.ค. 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ซื้อุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคารเรียนรวม 16 1 รายการสำนักงานอธิการบดี05 ม.ค. 2559
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0409 จำนวน 1 คันกองกลาง07 ต.ค. 2558
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี)สำนักงานคณบดี29 ส.ค. 2558
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 55 เครื่องสำนักงานอธิการบดี06 ก.ค. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อเครื่องสำรองไฟระบบ True On Line ขนาด 6K จำนวน 2 เครื่องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน22 มิ.ย. 2558
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 170 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ14 มิ.ย. 2558
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 90 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ14 มิ.ย. 2558
ซื้อครุภัณฑ์ชุดแขนกั้นทางพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุดสำนักงานอธิการบดี12 มิ.ย. 2558
จัดซื้อขั้นหนังสือ 2 ชั้น แบบ 2 ตอน จำนวน 10 ชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ10 มิ.ย. 2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,200 เล่มสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน08 มิ.ย. 2558
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่องสำนักงานอธิการบดี28 เม.ย. 2558
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 65 จุดสำนักงานอธิการบดี16 มี.ค. 2558
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 90 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ11 ธ.ค. 2557
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 170 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ11 ธ.ค. 2557
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังแรงอัดและดัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม03 ธ.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์สาข่าวิชาดนตรี จำนวน 1 ชุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์14 พ.ย. 2557
ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 รายการสำนักงานอธิการบดี10 พ.ย. 2557
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน30 ก.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ระบบ 2 ตา จำนวน 20 ตัวคณะครุศาสตร์28 ก.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 รายการคณะวิทยาการจัดการ30 มิ.ย. 2557
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์29 เม.ย. 2557
จัดซ์้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คันสำนักงานอธิการบดี18 เม.ย. 2557
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 เม.ย. 2557
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 10 ตัวโรงเรียนสาธิต22 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 เครื่องสำนักงานอธิการบดี14 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 120 เครื่องสำนักงานอธิการบดี14 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 120 เครื่องสำนักงานอธิการบดี14 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาตร์ จำนวน 1 ชุดคณะครุศาสตร์14 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล้กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม14 มี.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสง ระบบ 2 ตา จำนวน 20 ตัวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16 ม.ค. 2557
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 66 จุดกองกลาง16 ม.ค. 2557
ครุภัณฑ์ชุดแปลงสัญญาณชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี07 ม.ค. 2557
ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณเชิงเลขคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม25 ธ.ค. 2556
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงระบบ 3 ตา จำนวน 1 ชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 ธ.ค. 2556
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 ธ.ค. 2556
จัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี07 ธ.ค. 2556
ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยีระบบสายอากาศ จำนวน 1 เครื่องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม04 ธ.ค. 2556
จัดซื้อชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม04 ธ.ค. 2556
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม27 พ.ย. 2556
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440