กรรมการสภาวิชาการ
 

ประธานสภาวิชาการ

 
 
 

 

 

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง

 

 

อธิการบดี

 
           
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (วาระในการดำรงตำแหน่ง  23 พฤศจิกายน 60 – 22 พฤศจิกายน 62)
           
           
รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์   ผศ.ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ   
           
           
กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
(วาระในการดำรงตำแหน่ง  23 พฤศจิกายน 2560 – 22 พฤศจิกายน 2562)
           
           
ผศ.ดร.บำรุง  ศรีนวลปาน ผศ.ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล ผศ.ขนิษฐา  กีรติภัทรกาญจน์ ผศ.ดร.ชไมพร  พุทธรัตน์ ดร.วิลาวัณย์  จินวรรณ ดร.เบญจพร  ชนะกุล
       
   
    กรรมการและเลขานุการ
สภาวิชาการ
 
 
     
      ดร.สมปอง  รักษาธรรม  
    รองอธิการบดี