คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
   

 

  นายกสภามหาวิทยาลัย

 

   

 

 

รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตำแหน่งอธิการบดี

 

 

 

 

  ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 

 

  อธิการบดี 

 

   

 

   

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 (อยู่ระระหว่างดำเนินการสรรหา)
   

 

 

 

 

   

 

   

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง 14 กุมภาพันธ์ 2561-13 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 

 

 

นางสาวจิรวรรณ  เขียวจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)  
 
       
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว รศ.ดร.ปรัชญ์นันท์  นิลสุข ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์
       
       
ดร.ฐาปนา  บุญหล้า นายพรพจน์ เทพทอง ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก  นายเดชา  กังสนันท์
       
       
รศ.ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ นายสกล จันทรักษ์ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว   
       
       
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
    (วาระในการดำรงตำแหน่ง  4 สิงหาคม 60 – 3 สิงหาคม 63)    
       
ดร.สมปอง  รักษาธรรม  ตัวแทนคณบดี  ผศ.ถนอม  เลขาพันธ์  ผศ.สุรศักดิ์  แก้วอ่อน 
       
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
     (วาระในการดำรงตำแหน่ง 19 เมษายน 2560-18 เมษายน 2563)  
       
ผศ.ดร.สถาพร  จันทวี ดร.สุรินทร์  ทองทศ นายสิทธิพร  นิลแสง นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   

 

 

 

 

 
 
 
  นายพิสิฐ  กาญจนะภังคะ  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย