งานวิชาการทหาร

งานวิชาการทหาร  ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานของนักศึกษาวิชาการทหาร

2. กำหนดการปฏิบัติงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา

3. กำหนดการปฏิบัติหลักการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษาการศึกษาต่างๆ  โดยประสานงานกับกองทัพภาคที่ ๔  ดูเอกสารการรับสมัคร และกำหนดการฝึก

4. แจ้งแผนการฝึกและการฝึกทบทวนวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5

5. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ 

6. เตรียมหลักฐานใบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๕ 

7. ตรวจสอบหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้สมัคร  ใบรายงานตัว  (รด.๒)

8. นำนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๔  ทดสอบร่างกาย

9. นำนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๕  รายงานตัว

10. นำนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๔ , ๕  รายงานตัวเข้ารับการฝึก และรับไปฝึกภาคสนาม

11. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิชาการทหาร

12. จัดทำเอกสารการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร โดยจัดทำประกาศผ่อนผัน จัดทำแบบฟอร์มการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร รับเอกสารการผ่อนผันทหารของนักศึกษาที่จะขอผ่อนผันทหาร และพิมพ์รายชื่อและจัดส่งเอกสารการขอผ่อนผันทหารส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร