งานบริการสุขภาพและอนามัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


การบริการด้านสุขภาพของห้องพยาบาล (ทุกรายการ ฟรี )

                เปิดให้บริการเกี่ยวกับการป้องกัน  การรักษา  และการเฝ้าระวังด้านสุขภาพแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลพรหมคีรีมาให้บริการในการตรวจรักษาโรค ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. และในวันพุธบ่าย จะมีแพทย์มาให้บริการ  มีรายการดังต่อไปนี้


1. ให้บริการตรวจไข้  รักษาโรค  วินิจฉัยโรค

2. เย็บแผล  ฝ่าฝี  ล้างแผล  ตัดไหม  ฉีดบาดทะยัก

3. จัดส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและป่วยหนักเข้าโรงพยาบาล

4. ตรวจเบาหวาน วัดความดันโลหิต  ตรวจกรุ๊ปเลือด  ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง

5. ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ

6. ดูแลการใช้สิทธิรักษาพยาบาล (บัตรทอง)ของนักศึกษา เมื่อมีการเจ็บป่วย

7. จัดห้องนอนพักปรับอากาศสำหรับผู้ป่วย ชาย – หญิง

8. จัดกระเป๋ายาสำหรับใช้ในกิจกรมนอกสถานที่ ทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ

9. บริการจัดหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

10. จัดทำเอกสารแผ่นพับ จัดบอร์ด เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

11. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่ – วันพ่อแห่งชาติ ปีละ 2 ครั้ง

12. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพอาจารย์ บุคลากร ปีละ 1 ครั้ง