งานเงินกู้ยืม กยศ./กรอ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน มี 2 ประเภท ได้แก่

            (1) ผู้กู้เงินรายใหม่ หมายถึง นักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน หรือผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและได้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นแล้ว

            (2) ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้จากสถานศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุน

            คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุน รายใหม่และรายเก่า (ย้ายสถานศึกษา)

            (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

            (2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

                        (2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

                        (2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

                        (2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว       

            (3) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

            (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

            (5) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และต้องไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

            (6) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

            (7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            (8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

            (9) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

** การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร **


ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ดังนี้

            (1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง

            (2) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2551 ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการกู้ยืม

            (3) แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และการจบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))

            (4) แสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตามข้อ 36 (3) อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง

            (5) เข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือกที่ฝ่ายทุนการศึกษาให้เข้าร่วมอย่างน้อย 2 กิจกรรม

            (6) เข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมง ต่อหนึ่งปีการศึกษา

             (7) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

            (1) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย (ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

            ค่าเล่าเรียน หมายความรวมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

            ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ นอกเหนือจาก “ค่าเล่าเรียน” ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

            (2) ค่าครองชีพ จ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน

            ค่าครองชีพ หมายถึง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมสามารถกู้ได้ทุกคน เต็มจำนวนเงินที่กำหนดไว้

 

การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

            (1) ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืน หลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลา                   ปลอดหนี้)

            (2) การชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ จำต้องชำระพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

            (3) การชำระงวดต่อ ๆ ไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถ้าชำระหลังจากวันดังกล่าวถือเป็นวันผิดนัดจำเป็นต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น หากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน ต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

            (4) ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา

 

การสอบถามยอดหนี้

            (1) ทางเว็บไซต์ http://studentloan.ktb.co.th โดยป้อนรหัสผ่านเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดของตนเอง

            (2) ทางโทรศัพท์หมายเลข 1551 (เตรียมข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

            (3) โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ Help desk 0-2016-4888

            (4) ติดต่อทางสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศ